2012-10-12 AU vs University of Findlay - steibshots